Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΠΔΜ)

  • Ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της Σχολής
  • Χειρίζεται και είναι υπεύθυνη για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά, εφόδια κάθε φύσεως, την υγιεινή, τις μεταφορές και γενικά την Διοικητική Μέριμνα.