Εισαγωγικές Εξετάσεις

Σεπτέμβριος 03, 2020

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε γραφήματα, τις βάσεις Όπλων - Σωμάτων της Σχολής, των τελευταίων πέντε ετών, γενική σειρά και ειδική κατηγορία τριτέκνων - πολυτέκνων.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από...

Απρίλιος 19, 2019

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α΄/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014 και ΦΕΚ 1360Β΄/19-04-2019.

Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και στα παραρτήματα του ΠΔ 11/2014, όπως και...

Μάιος 01, 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΣΥ-ΑΣΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από τις Υγειονομικές Επιτροπές [1η και 2η ημέρα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) κάθε ομάδας], στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες (3η ημέρα ΠΚΕ κάθε ομάδας).

Όλες οι αθλητικές δοκιμασίες...

Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων

Τηλ. 24310-39632 (από 1 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου επιπλέον τα 24310-38635, 24310-38637)