Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφαλείας (ΓΕΑ)

Υποστηρίζει την εκπαίδευση της Σχολής από πλευράς δαπανών, πεδίων βολής - ασκήσεων, πυρομαχικών, οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών κλπ.

Αποτελεί ένα ξεχωριστό όργανο με σκοπό τον έλεγχο της εκπαίδευσης - απόδοσης των καθηγητών  -εκπαιδευτών , ώστε να εντοπίζονται αδυναμίες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα ομαδικά ή ατομικά διορθωτικά μέτρα.

Αποσκοπεί στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού της Σχολής , σε θέματα όπως Πληροφορική, Αγγλικά, Μέθοδοι εκπαίδευσης κ.α.