Γραφείο Υγιεινής - Ασφάλειας (ΓΥΑ)

Το γραφείο αποσκοπεί στη διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος Εργασίας, διαβίωσης και εκπαίδευσης, απαλλαγμένο από κινδύνους.