Διαδικασία Ενημέρωσης Επιλαχόντων ΣΜΥ

2020, Σεπτέμβριος 15 - 8:39πμ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΜΥ

Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι πίνακες με τους επιλαχόντες της Σχολής. Όλοι οι επιλαχόντες, κατόπιν αίτησής τους, έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά τους στους πίνακες επιλαχόντων.

Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος θα αναγράφει τον Κωδικό Υποψηφίου καθώς και μια ευδιάκριτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail. Η αίτηση θα υποβάλλεται με την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω FAX (2431 0 74233), προκειμένου να δοθεί απάντηση από την Σχολή μέσω e-mail.


Δείτε υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ