Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2020 - Συνοπτικός Διαγωνισμός Τραπεζοκομίας

2020, Ιανουάριος 17 - 10:00πμ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

            Ανακοινώνεται ότι η Σχολή θα  διενεργήσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την «Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων».

     Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 243123950 (εσωτ 151) - FAX: 2431074233 και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής smy-tprom@army.gr