Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/2021 - Προμήθεια Λοιπών Ειδών

2021, Μάιος 5 - 11:58πμ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 17 Μαι 21 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16 για την ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια  λοιπών ειδών για κάλυψη αναγκών Σπουδαστών έτους 2021-2022.

Σε περίπτωση που ο παραπάνω διαγωνισμός δεν ευοδωθεί, θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στον ίδιο χώρο σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή.

Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 243123950 (εσωτ 150 - 151) - FAX: 2431074233 και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής https://smy.army.gr