Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 18/2020 - Προμήθεια Σφολιατοειδών-Αρτοσκευασμάτων & Ειδών Κυλικείου

2020, Δεκέμβριος 29 - 12:42μμ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 21 Ιαν 21 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς προμήθεια σφολιατοειδών – αρτοσκευασμάτων και ειδών κυλικείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιομηχανιών – βιοτεχνιών που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 08 Ιαν 21 (Προσθήκη «1» & «2» του Παραρτήματος «Α» των Γενικών Όρων).

Σε περίπτωση που ο παραπάνω διαγωνισμός δεν ευοδωθεί, θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στον ίδιο χώρο σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή.

Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 243123950 - 51 (εσωτ 150 - 151) - FAX: 2431074233 και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής: https://smy.army.gr