Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/2019 – Καθαριότητα και Τραπεζοκομία

2019, Σεπτέμβριος 3 - 12:56μμ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι η Σχολή θα διενεργήσει, δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την ανάδειξη μειοδότη για:

        α. Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων της Σχολής και Πλύσης Σκευών Εστιατορίων – Μαγειρείων.

        β. Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων.

       γ. Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων του Βρεφονηπιακού Σταθμού Φρουράς Τρικάλων.

       Αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 79162

     Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 243123950 (εσωτ 151) - FAX: 2431074233 και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής smy-tprom@army.gr.