Προκήρυξη Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού Ακαδ. Έτους 2018-2019

2018, Αύγουστος 9 - 11:07πμ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών που ανήκει στην Ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Ν. 2913/2001 και έχει έδρα στα Τρίκαλα, προκηρύσσει την πρόσληψη για επιλογή στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των διδακτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

2. Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, κατά μάθημα:

α.

 

Αεροσκάφη - Ελικόπτερα

:

1 θέση

β.

 

Αεροδυναμική Θεωρία Πτήσεων

:

1 θέση

γ.

 

Πυρομαχικά

:

2 θέσεις

δ.

 

Εμβολοφόροι Στροβιλοφόροι – Αεροπορικοί Κινητήρες

:

1 θέση

ε.

 

Υγιεινή Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων

:

3 θέσεις

3. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α. Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι διορισθέντες εκπαιδευτές είναι τα ακόλουθα:

(1) Οργάνωση και προγραμματισμός της διδασκαλίας του μαθήματος.

(2) Υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη διδακτέα ύλη και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα του μαθήματος.

(3) Σύνταξη εκπαιδευτικού φυλλαδίου ή σημειώσεων, εφόσον απαιτηθεί.

(4) Προετοιμασία της διδασκαλίας του μαθήματος και παρουσίαση αυτού με τη χρήση εποπτικών μέσων.

(5) Διεξαγωγή ενημερωτικών διαλέξεων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

β. To σύνολο των ωρών απασχόλησης για κάθε υποψήφιο, αντιστοιχεί σε χρόνο απασχόλησης μίας (1) έως τρεις (3) ημέρες της εβδομάδας, αναλόγως του μαθήματος, όπως παρακάτω:

α/α

Μάθημα

Σύνολο Ωρών
για κάθε
Υποψήφιο

Χρονική Περίοδος
Διδασκαλίας

1

Αεροσκάφη - Ελικόπτερα

54

Από Σεπτέμβριο 2018
έως Φεβρουάριο 2019

2

Αεροδυναμική - Θεωρία Πτήσεων

44

Από Φεβρουάριο
έως Μάιο 2019

3

Πυρομαχικά

160

Από Φεβρουάριο
έως Μάιο 2019

4

Εμβολοφόροι Στροβιλοφόροι
– Αεροπορικοί Κινητήρες

26

Από Σεπτέμβριο 2018
έως Φεβρουάριο 2019

5

Υγιεινή Ασφάλεια και
Τεχνολογία Τροφίμων

60

Από Φεβρουάριο
έως Μάιο 2019

4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α. Γενικό προσόν των υποψηφίων είναι πτυχίο Ανωτάτου ή Ανωτέρου Στρατιωτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ).

β. Ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι τα ακόλουθα:

(1) Αεροσκάφη - Ελικόπτερα: 1 Ανώτερος ή Κατώτερος Αξκος (ΤΧ).

(2) Αεροδυναμική Θεωρία Πτήσεων: 1 Ανώτερος ή Κατώτερος Αξκος (ΑΣ) ή Αξκος (ΤΧ) χειριστής Α/Φ- Ε/Π.

(3) Πυρομαχικά: 2 Ανώτεροι ή Κατώτεροι Αξκοί (ΥΠ) με ειδικότητα Πυροτεχνουργού.

(4) Εμβολοφόροι Στροβιλοφόροι - Αεροπορικοί Κινητήρες: 1 Ανώτερος ή Κατώτερος Αξκος (ΤΧ).

(5) Υγιεινή Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων : 3 Ανώτεροι ή Κατώτεροι Αξκοι (ΥΚ).

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν ιεραρχικά προς την αρμόδια Διεύθυνση μέχρι την 31 Αυγ 18 τα ακόλουθα:

(1) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής.

(2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της στρατιωτικής ταυτότητας του (της) αιτούντος.

(3) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, στην οποία να δηλώνουν την εγκυρότητα των αναγραφομένων στοιχείων στο έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων αιτούντος.

(4) Αντίγραφα όλων των κατεχομένων πτυχίων και διπλωμάτων που απαιτούνται από την παρούσα, όπου να φαίνεται υποχρεωτικά ο αριθμητικός βαθμός του πτυχίου.

(5) Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ).

6. Η ΣΜΥ διατηρεί το δικαίωμα της μη καλύψεως (μερικώς ή ολικώς) των απαιτουμένων θέσεων για κάποιο μάθημα λόγω ικανοποίησης της απαίτησης από το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό αυτής ή λόγω παύσεως της ανάγκης διδασκαλίας των αντιστοίχων μαθημάτων.

7. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, χωρίς καμία ειδοποίηση από την υπηρεσία, όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

α. Κατά την αξιολόγηση, κρίση και επιλογή των υποψηφίων, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

(1) Βασικός τίτλος σπουδών (ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ) στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου: Χ 100 μόρια.

(2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφές με το διδασκόμενο μάθημα στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτού: Χ 70 μόρια.

(3) Απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ, ΣΧΙΕΠ, ΣΔΙΕΠ: +500 μόρια εφάπαξ.

β. Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής να συνοδεύονται και από βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ. Η βαθμολογία του πτυχίου θα πρέπει να αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο βασικό τίτλο σπουδών και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εάν μόνο ένας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προτιμάται αυτός έναντι του υποψηφίου που δεν είναι κάτοχος).

δ. Σε περίπτωση που εξακολουθεί η ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον αρχαιότερο βασικό τίτλο σπουδών ως προς την ημερομηνία κτήσεως.

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

α. Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται στην ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και επισημαίνονται τα παρακάτω:

(1) Η αποζημίωση συναρτάται από τα προσόντα που απαιτούνται για τη πρόσληψη και όχι με τον κατεχόμενο τίτλο σπουδών.

(2) H αποζημίωση των εν ενεργεία στελεχών καταβάλλεται σύμφωνα με το βαθμό που φέρουν.

β. Η Σχολή ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ιεραρχικά στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Όπλων - Σωμάτων .

β. Πληροφορίες παρέχονται από την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, οδός Τσιτσάνη, Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» Τρίκαλα κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, στα τηλ. 24310 23950-1 εσωτ. 203 και από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr), απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν και τις σχετικές αιτήσεις για συμπλήρωση.