Προμήθειες

Ιανουάριος 17, 2020


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

            Ανακοινώνεται ότι η Σχολή θα  διενεργήσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την «Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων».

     Πληροφορίες για την...

Σεπτέμβριος 03, 2019


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι η Σχολή θα διενεργήσει, δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την ανάδειξη μειοδότη για:

...
Ιούλιος 17, 2019


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 19 Ιουλ 19 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τις...

Ιούλιος 08, 2019


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 17 Ιουλ 19 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις...