2ο Κτίριο Διαβίωσης

Στο 2ο κτίριο διαβίωσης σπουδαστών υπάρχουν χώροι διαβίωσης σπουδαστών, τα μαγειρεία και εστιατόρια της Σχολής, καθώς και αίθουσες τεχνικής εκπαίδευσης.