Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Λόχος Διοικήσεως

Είναι οργανική μονάδα της Σχολής υπό την Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΠΔΜ), διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη.
Αποστολή του είναι, να υποστηρίζει τη Σχολή από πλευράς διοικητικής μέριμνας και να παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και μέσα.